Jan 142022
 
Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Fotomax Kameraklubb.
Møtet avholdes 27. januar 2022, kl. 18.30 i Rådhuskjelleren.
Bakgrunn for møtet er at klubben ikke lyktes i å velge et nytt styre på det ordinære årsmøtet 25. november 2021. I henhold til vedtektenes §8 skal styret bestå av 5 medlemmer.
Saker til behandling.
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
3. Valg av styre,  leder, valgkomite og revisor. 
Valgkomiteen har etter det ordinære årsmøtet gjort et nye forsøk på å skaffe kandidater. Følgende fire fra dagens styre har sagt seg villige til å fortsette fram til det ordinære årsmøtet høsten 2022: Rune Løkling, Bernt Blindheim, Randi Skretteberg og Ulf Rønholt Nilsen. Rune Løkling har sagt seg villig til å fortsette som leder. Vidar Sørensen er villig til å fortsette i valgkomiteen og Bjørn Vidar Olsson som revisor.  Merk at leder skal velges ved egen avstemning. Dersom det melder seg ytterligere en til å delta i styret, oppfordres årsmøtet til å gjennomføre valget, og årsmøtet kan deretter avsluttes. Men dersom dette ikke lykkes, gås det videre til punktene 4, 5 og 6.
4. Oppløsning av Fotomax Kameraklubb.
Da klubben ikke har lyktes i å velge et nytt styre som tilfredsstiller vedtektene, anbefaler det sittende styret at klubben oppløses i henhold til vedtektenes §11. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall blant de oppmøte. Dersom dette vedtas, er dagens styre villig til å ta ansvaret for å fullføre oppløsningsprosessen. Merk at dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig flertall, vil klubben stå i en nærmest umulig situasjon; – uten nytt styre og uten vedtak om oppløsning. Forutsatt at vedtaket gjøres, krever vedtektene at det innkalles til enda et ekstraordinært årsmøte om minst en måned for å gjøre det endelige vedtaket.
5. Kontingent. 
Styret foreslår at det ikke kreves inn kontingent for 2022, og at det heller ikke betales kontingent til NSFF. Dette innebærer at klubben sier opp sitt medlemskap i NSFF, og at alle dagens medlemmer mister sine rettigheter i NSFF.
6. Orienteringspunkt – disponering av klubbens midler.
Per i dag har klubben kr. 23 255,23 på konto i Spareskillingsbanken. Klubben eier også en projektor. Midlene må brukes eller doneres til andre, og kontoen må avsluttes. Et forslag til bruk kan være en fototur med buss og overnatting, og at eventuelle resterende midler og eiendeler doneres til et veldedig formål eller til en annen fotoklubb. Styret vil komme med et konkret forslag i neste ekstraordinære årsmøte. Etter at midlene er brukt opp og/eller donert, vil styret utarbeide et avviklingsregnskap som kan revisorgodkjennes og arkiveres for ettertiden.
På vegne av styret i Fotomax Kameraklubb,
Bernt Blindheim
*****************************

VEDTEKTER FOR FOTOMAX KAMERAKLUBB
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22.02. 1973, med endringer vedtatt på årsmøte 26.11. 2015.

NAVN
§ 1 Klubbens navn er: FOTOMAX KAMERAKLUBB.
FORMÅL

§ 2 Klubbens formål er å utvikle interessen for amatørfotografering.
En søker å nå dette ved:
– å holde regelmessige møter med foredrag og diskusjoner om fotografiske emner
– å arrangere fotokonkurranser
– å spre opplysninger om fotografisk utstyr og litteratur
– å drive opplæring i fotografering og bildebehandling
– annen aktivitet som er i henhold til klubbens formål

MEDLEM

§3 Enhver fotointeressert kan bli medlem i klubben under forutsetning av at han/hun godtar
klubbens vedtekter.

KONTINGENT

§4 Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.
Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer, mister sine rettigheter og kan av
styret, under henvisning til denne paragraf, strykes som medlem etter forutgående skriftlig
varsel. Strykes således et medlem, kan han/hun ikke gjenopptas før skyldig kontingent og
andre forpliktelser overfor klubben er ordnet.

Styret kan under spesielle forhold dispensere fra denne paragraf.
STEMMERETT
§5 Medlemmer som oppfyller reglene i §4 har stemmerett.
ÅRSMØTER

§6 Årsmøter holdes hvert år innen utgangen av desember måned og kalles inn med minst tre
ukers varsel.
Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3a. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.
3b. Valg av revisor
3c. Valg av valgkomite (2 medlemmer)
4. Kontingent
5. Innkomne forslag
6. Eventuelt
Alle valg foregår særskilt. Oppnår ikke noen da minst halvparten av de avgitte stemmer,
foretas bundet omvalg mellom de to som oppnådde flest stemmer. Blir det da stemmelikhet,
foretas loddtrekning.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.
Valgbare er alle medlemmer som har stemmerett.
Forslag må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.

I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer,
når ikke annet er bestemt i vedtektene.

EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

§7 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmer krever det.
De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14
dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet
omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.
STYRET

§8 Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett
styremedlem.
Samtlige medlemmer av styret velges hvert år, dog bør minst 1 av medlemmene
fortsette i det nye styret.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede. Alle beslutninger
protokolleres.
I tilfelle av stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.

STYRETS FUNKSJONER

§9 Lederen har den daglige ledelse av klubben og leder styre- og medlemsmøter.
Sekretæren skal føre protokoll over alle styre- medlems- og årsmøter, og skal i samråd
med lederen stå for klubbens korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være klubbens
arkivar.
Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemskartotek. Den valgte kasserer og
leder disponerer klubbens bankkonti hver for seg. Klubbens midler settes i bank eller
anbringes på annen forsvarlig måte.
Styret kan oppnevne komiteer/arbeidsutvalg til å forberede spesielle saker. Ett
styremedlem skal normalt være medlem av en slik komité/arbeidsutvalg.

VEDTEKTSENDRINGER

§10a Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.
§10b §§ 10a, 10b og 11 kan dog ikke endres.
OPPLØSNING

§11 Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært/ekstraordinært årsmøte med 2/3
flertall. Forslag herom må på forhånd være satt opp på sakslisten som er til stillet
medlemmene minst 14 dager før møtet.
Oppnås 2/3 flertall for oppløsning av klubben på ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan
oppløsning dog ikke skje før 2/3 flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært
årsmøte som skal avholdes en-1- måned senere.
Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i
samsvar med klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.
I tilfelle av oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så langt midlene rekker.
Tiloversblevne midler disponeres etter vedtak av siste ekstraordinære årsmøte.

 Posted by at 12:10

Sorry, the comment form is closed at this time.