Vedtekter for Fotomax

VEDTEKTER FOR FOTOMAX KAMERAKLUBB

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22.02. 1973, med endringer vedtatt på årsmøte 26.11. 2015 og endringer i årsmøtet 24.11.2022 (§3, §4, §6 og §8).

NAVN
§1 Klubbens navn er: FOTOMAX KAMERAKLUBB.

FORMÅL
§2 Klubbens formål er å utvikle interessen for amatørfotografering.
En søker å nå dette ved:

  • å holde regelmessige møter med foredrag og diskusjoner om fotografiske emner
  • å arrangere fotokonkurranser
  • å spre opplysninger om fotografisk utstyr og litteratur
  • å drive opplæring i fotografering og bildebehandling
  • annen aktivitet som er i henhold til klubbens formål

MEDLEM
§3 Enhver fotointeressert kan bli medlem i klubben under forutsetning av at han/hun godtar klubbens vedtekter. Innmelding foretas ved å betale årets kontingent og å oppgi navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse til klubbens kasserer.

KONTINGENT
§4 Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer som ikke betaler årets kontingent, etter purring, meldes automatisk ut av klubben.
Styret kan under spesielle forhold dispensere fra denne paragraf.

STEMMERETT
§5 Medlemmer som oppfyller reglene i §4 har stemmerett.

ÅRSMØTER
§6 Årsmøter holdes hvert år innen utgangen av desember måned og kalles inn med minst tre ukers varsel.
Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3a.  Valg av fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv og fordeler rollene.
3b.  Valg av revisor
3c.  Valg av valgkomite (2 medlemmer)
4. Kontingent
5. Innkomne forslag

Alle valg foregår særskilt. Oppnår ikke noen da minst halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to som oppnådde flest stemmer. Blir det da stemmelikhet, foretas loddtrekning.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.
Valgbare er alle medlemmer som har stemmerett.
Forslag til saker som ønsket tatt opp på årsmøtet må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.
I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
§7 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

STYRET
§8 Klubben ledes av et styre på fire medlemmer: Leder, nestleder, sekretær og kasserer.
Samtlige medlemmer av styret velges hvert år, dog bør minst 1 av medlemmene fortsette i det nye styret.  Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede. Alle beslutninger protokolleres.
I tilfelle av stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.

STYRETS FUNKSJONER
§9 Lederen har den daglige ledelse av klubben og leder styre- og medlemsmøter.
Sekretæren skal føre protokoll over alle styre- medlems- og årsmøter, og skal i samråd med lederen stå for klubbens korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være klubbens arkivar.
Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemskartotek. Den valgte kasserer og leder disponerer klubbens bankkonti hver for seg. Klubbens midler settes i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte.  Styret kan oppnevne komiteer/arbeidsutvalg til å forberede spesielle saker. Ett styremedlem skal normalt være medlem av en slik komité/arbeidsutvalg.

VEDTEKTSENDRINGER
§10a Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.
§10b §§10a, 10b og 11 kan dog ikke endres.

OPPLØSNING
§11 Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært/ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag herom må på forhånd være satt opp på sakslisten som er til stillet medlemmene minst 14 dager før møtet.
Oppnås 2/3 flertall for oppløsning av klubben på ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan oppløsning dog ikke skje før 2/3 flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært årsmøte som skal avholdes en-1- måned senere.
Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i samsvar med klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.
I tilfelle av oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så langt midlene rekker. Tiloversblevne midler disponeres etter vedtak av siste ekstraordinære årsmøte.