Vedtekter for Fotomax

 

VEDTEKTER FOR FOTOMAX KAMERAKLUBB

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22.02. 1973, med endringer vedtatt på årsmøte 13.12. 1973 og 26.11.2015.

§ 1 Klubbens navn er: FOTOMAX KAMERAKLUBB.

§ 2 Klubbens formål er å utvikle interessen for amatørfotografering.

En søker å nå dette ved:

NAVN

FORMÅL

– å holde regelmessige møter med foredrag og diskusjoner om fotografiske emner

– å arrangere fotokonkurranser

– å spre opplysninger om fotografisk utstyr og litteratur

– å drive opplæring i fotografering og bildebehandling

– annen aktivitet som er i henhold til klubbens formål

MEDLEM

§3 Enhver fotointeressert kan bli medlem i klubben under forutsetning av at han/hun godtar

klubbens vedtekter.

§4 Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer, mister sine rettigheter og kan av

styret, under henvisning til denne paragraf, strykes som medlem etter forutgående skriftlig

varsel. Strykes således et medlem, kan han/hun ikke gjenopptas før skyldig kontingent og

andre forpliktelser overfor klubben er ordnet.

Styret kan under spesielle forhold dispensere fra denne paragraf.

§5 Medlemmer som oppfyller reglene i §4 har stemmerett.

§6 Årsmøter holdes hvert år innen utgangen av desember måned og kalles inn med minst tre

ukers varsel.

Årsmøtet behandler:

1. Årsberetning

2. Regnskap

3a. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

3b. Valg av revisor

3c. Valg av valgkomite (2 medlemmer)

4. Kontingent

5. Innkomne forslag

6. Eventuelt

Alle valg foregår særskilt. Oppnår ikke noen da minst halvparten av de avgitte stemmer,

foretas bundet omvalg mellom de to som oppnådde flest stemmer. Blir det da stemmelikhet,

foretas loddtrekning.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

Valgbare er alle medlemmer som har stemmerett.

Forslag må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.

KONTINGENT

STEMMERETT

ÅRSMØTER

I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer,

når ikke annet er bestemt i vedtektene.

§7 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de

stemmeberettigede medlemmer krever det.

De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14

dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet

omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§8 Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett

styremedlem.

Samtlige medlemmer av styret velges hvert år, dog bør minst 1 av medlemmene

fortsette i det nye styret.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede. Alle beslutninger

protokolleres.

I tilfelle av stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.

EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

STYRET

STYRETS FUNKSJONER

§9 Lederen har den daglige ledelse av klubben og leder styre- og medlemsmøter.

Sekretæren skal føre protokoll over alle styre- medlems- og årsmøter, og skal i samråd

med lederen stå for klubbens korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være klubbens

arkivar.

Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemskartotek. Den valgte kasserer og

leder disponerer klubbens bankkonti hver for seg. Klubbens midler settes i bank eller

anbringes på annen forsvarlig måte.

Styret kan oppnevne komiteer/arbeidsutvalg til å forberede spesielle saker. Ett

styremedlem skal normalt være medlem av en slik komité/arbeidsutvalg.

VEDTEKTSENDRINGER

§10a Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte

etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

§10b §§ 10a, 10b og 11 kan dog ikke endres.

§11 Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært/ekstraordinært årsmøte med 2/3

flertall. Forslag herom må på forhånd være satt opp på sakslisten som er til stillet

medlemmene minst 14 dager før møtet.

Oppnås 2/3 flertall for oppløsning av klubben på ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan

oppløsning dog ikke skje før 2/3 flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært

årsmøte som skal avholdes en-1- måned senere.

Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak

om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i

samsvar med klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.

I tilfelle av oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så langt midlene rekker.

Tiloversblevne midler disponeres etter vedtak av siste ekstraordinære årsmøte.

OPPLØSNING

 Posted by at 13:07