admin

Aug 022022
 

 

Dersom ikke annet er spesifisert avholdes møtet i kjelleren i Rådhuskvartalet kl 18.30-21.00

 

Høstkonkurransen 2022 :
Tema:   “Hus”
Frist for innlevering: 1. november

 

Torsdag 1. september

  • Hovedtema: Stig Repstad – “Mine bilder”
  • Kveldskonkurranse: “Sommerkveld”

 

Torsdag 29. september.

  • Hovedtema: Fotograf Peder Austrud – “Lyssetting”
  • Kveldskonkurranse: “Vann”

 

NB  –  Torsdag 27. alternativt 20. oktober.  (Styret kommer tilbake med eksakt dato og hovedtema)

  • Hovedtema: Ikke avklart
  • Kveldskonkurranse: Fritt motiv

 

Torsdag 24. november.

  • Årsmøte
  • Høstkonkurransen – gjennomgang av bilder og premiering

 

 Posted by at 11:22
Jan 142022
 
Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Fotomax Kameraklubb.
Møtet avholdes 27. januar 2022, kl. 18.30 i Rådhuskjelleren.
Bakgrunn for møtet er at klubben ikke lyktes i å velge et nytt styre på det ordinære årsmøtet 25. november 2021. I henhold til vedtektenes §8 skal styret bestå av 5 medlemmer.
Saker til behandling.
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
3. Valg av styre,  leder, valgkomite og revisor. 
Valgkomiteen har etter det ordinære årsmøtet gjort et nye forsøk på å skaffe kandidater. Følgende fire fra dagens styre har sagt seg villige til å fortsette fram til det ordinære årsmøtet høsten 2022: Rune Løkling, Bernt Blindheim, Randi Skretteberg og Ulf Rønholt Nilsen. Rune Løkling har sagt seg villig til å fortsette som leder. Vidar Sørensen er villig til å fortsette i valgkomiteen og Bjørn Vidar Olsson som revisor.  Merk at leder skal velges ved egen avstemning. Dersom det melder seg ytterligere en til å delta i styret, oppfordres årsmøtet til å gjennomføre valget, og årsmøtet kan deretter avsluttes. Men dersom dette ikke lykkes, gås det videre til punktene 4, 5 og 6.
4. Oppløsning av Fotomax Kameraklubb.
Da klubben ikke har lyktes i å velge et nytt styre som tilfredsstiller vedtektene, anbefaler det sittende styret at klubben oppløses i henhold til vedtektenes §11. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall blant de oppmøte. Dersom dette vedtas, er dagens styre villig til å ta ansvaret for å fullføre oppløsningsprosessen. Merk at dersom forslaget ikke oppnår et tilstrekkelig flertall, vil klubben stå i en nærmest umulig situasjon; – uten nytt styre og uten vedtak om oppløsning. Forutsatt at vedtaket gjøres, krever vedtektene at det innkalles til enda et ekstraordinært årsmøte om minst en måned for å gjøre det endelige vedtaket.
5. Kontingent. 
Styret foreslår at det ikke kreves inn kontingent for 2022, og at det heller ikke betales kontingent til NSFF. Dette innebærer at klubben sier opp sitt medlemskap i NSFF, og at alle dagens medlemmer mister sine rettigheter i NSFF.
6. Orienteringspunkt – disponering av klubbens midler.
Per i dag har klubben kr. 23 255,23 på konto i Spareskillingsbanken. Klubben eier også en projektor. Midlene må brukes eller doneres til andre, og kontoen må avsluttes. Et forslag til bruk kan være en fototur med buss og overnatting, og at eventuelle resterende midler og eiendeler doneres til et veldedig formål eller til en annen fotoklubb. Styret vil komme med et konkret forslag i neste ekstraordinære årsmøte. Etter at midlene er brukt opp og/eller donert, vil styret utarbeide et avviklingsregnskap som kan revisorgodkjennes og arkiveres for ettertiden.
På vegne av styret i Fotomax Kameraklubb,
Bernt Blindheim
*****************************

VEDTEKTER FOR FOTOMAX KAMERAKLUBB
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22.02. 1973, med endringer vedtatt på årsmøte 26.11. 2015.

NAVN
§ 1 Klubbens navn er: FOTOMAX KAMERAKLUBB.
FORMÅL

§ 2 Klubbens formål er å utvikle interessen for amatørfotografering.
En søker å nå dette ved:
– å holde regelmessige møter med foredrag og diskusjoner om fotografiske emner
– å arrangere fotokonkurranser
– å spre opplysninger om fotografisk utstyr og litteratur
– å drive opplæring i fotografering og bildebehandling
– annen aktivitet som er i henhold til klubbens formål

MEDLEM

§3 Enhver fotointeressert kan bli medlem i klubben under forutsetning av at han/hun godtar
klubbens vedtekter.

KONTINGENT

§4 Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.
Medlemmer som skylder kontingent for ett år eller mer, mister sine rettigheter og kan av
styret, under henvisning til denne paragraf, strykes som medlem etter forutgående skriftlig
varsel. Strykes således et medlem, kan han/hun ikke gjenopptas før skyldig kontingent og
andre forpliktelser overfor klubben er ordnet.

Styret kan under spesielle forhold dispensere fra denne paragraf.
STEMMERETT
§5 Medlemmer som oppfyller reglene i §4 har stemmerett.
ÅRSMØTER

§6 Årsmøter holdes hvert år innen utgangen av desember måned og kalles inn med minst tre
ukers varsel.
Årsmøtet behandler:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3a. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.
3b. Valg av revisor
3c. Valg av valgkomite (2 medlemmer)
4. Kontingent
5. Innkomne forslag
6. Eventuelt
Alle valg foregår særskilt. Oppnår ikke noen da minst halvparten av de avgitte stemmer,
foretas bundet omvalg mellom de to som oppnådde flest stemmer. Blir det da stemmelikhet,
foretas loddtrekning.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.
Valgbare er alle medlemmer som har stemmerett.
Forslag må være sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.

I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer,
når ikke annet er bestemt i vedtektene.

EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

§7 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmer krever det.
De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14
dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet
omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.
STYRET

§8 Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett
styremedlem.
Samtlige medlemmer av styret velges hvert år, dog bør minst 1 av medlemmene
fortsette i det nye styret.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er til stede. Alle beslutninger
protokolleres.
I tilfelle av stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.

STYRETS FUNKSJONER

§9 Lederen har den daglige ledelse av klubben og leder styre- og medlemsmøter.
Sekretæren skal føre protokoll over alle styre- medlems- og årsmøter, og skal i samråd
med lederen stå for klubbens korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være klubbens
arkivar.
Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemskartotek. Den valgte kasserer og
leder disponerer klubbens bankkonti hver for seg. Klubbens midler settes i bank eller
anbringes på annen forsvarlig måte.
Styret kan oppnevne komiteer/arbeidsutvalg til å forberede spesielle saker. Ett
styremedlem skal normalt være medlem av en slik komité/arbeidsutvalg.

VEDTEKTSENDRINGER

§10a Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall blant de frammøtte.
§10b §§ 10a, 10b og 11 kan dog ikke endres.
OPPLØSNING

§11 Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært/ekstraordinært årsmøte med 2/3
flertall. Forslag herom må på forhånd være satt opp på sakslisten som er til stillet
medlemmene minst 14 dager før møtet.
Oppnås 2/3 flertall for oppløsning av klubben på ordinært/ekstraordinært årsmøte, kan
oppløsning dog ikke skje før 2/3 flertall for oppløsning er oppnådd på ekstraordinært
årsmøte som skal avholdes en-1- måned senere.
Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i samsvar med dette, treffes i
samsvar med klubbens bestemmelser om vedtektsendringer.
I tilfelle av oppløsning, søkes klubbens gjeldsposter å dekkes så langt midlene rekker.
Tiloversblevne midler disponeres etter vedtak av siste ekstraordinære årsmøte.

 Posted by at 12:10
Nov 212021
 

 

 

Hei alle fotointeresserte !

Det blir dessverre ingen fotomøter denne våren.

Vi vil prøve å komme i gang igjen høsten 2022.

 

Hilsen styret i Fotomax

 

 Posted by at 09:30
Sep 032021
 

 

Kommunen har åpnet opp Rådhuskvartalet for frivillige organisasjoner.  Det betyr at det blir medlemsmøter i Høst.

Vi starter opp med fototur i nærområdet Torsdag 16. september.  Møtested : parkeringsplassen ved Bertes Marina.

Fotoløype: Kuholmen – Gleodden – Marvika.

Vi gleder oss til ny foto-høst !

 

 Posted by at 13:08
Nov 262019
 

Som tidligere varslet avholdes årsmøtet i Fotomax i Rådhuskjelleren, møterom Else Marie Jacobsen, torsdag 28/11 klokken 18:30.
Det blir vanlige årsmøtesaker og gjennomgang av bildene fra høstkonkurransen: LANG LUKKERTID.
Etter årsmøtet samles de som har lyst på Peppes Pizza for sosialt samvær og noe å bite i.

Årsmøte 2019

Agenda

1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Valg
a. Valg av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.
Valgkomiteens innstilling:
– Styreleder:
– Styremedlem: Torfinn Utsogn (gjenvalg)
– Styremedlem: Bernt Kristoffer Blindheim (gjenvalg)
– Styremedlem: Randi Skretteberg (ny)
– Styremedlem:
b. Valg av revisor
Valgkomiteens innstilling:
– Revisor: Bjørn Vidar Olsson (gjenvalg)
c. Valg av valgkomite (2 medlemmer)
Styrets innstilling:
– Lars Erik Nes
– Rune Løkling
4. Kontingent. Styrets forslag er at kontingenten pr. år holdes på samme nivå som i fjor, henholdsvis 250,- for studenter/ pensjonister, og 390,- for ordinære medlemmer.
5. Saker:
Ingen innkomne saker/ forslag.

NB: SOM DERE SER MANGLER DET KANDIDATER TIL STYRET, HENHOLDSVIS STYRELEDER OG ET STYREMEDLEM. DERSOM DET IKKE MELDER SEG KANDIDATER ELLER KOMMER BENKEFORSLAG PÅ ÅRSMØTET SOM VEDTAS, VIL DET BLI KALT INN TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. AGENDA PÅ DETTE MØTET BLIR Å ETABLERE ET STYRE.

Oppfordrer alle å tenke gjennom om de har kapasitet til å påta seg styreverv i fotoklubben, og eventuelt melde sin interesse før- eller på årsmøtet.

For Styret, Vidar

 Posted by at 19:28
Nov 042019
 

Det innkalles til årsmøte i Fotomax torsdag 28.november 2019 kl 18.30 i Rådhuskjelleren (Møterom Else Marie Jacobsen)

Vanlige årsmøtesaker i henhold til vedtekter.

Forslag til saker som ønskes behandles på årsmøtet må være styreleder ihende senest fredag 14.11

Styret

 Posted by at 19:15
Oct 142019
 

Vi Oddvar Paulsen og Magne Geir Bøe har glede av å invitere til foredrag og omvisning knyttet til utstillingen

Kristiansand i transformasjon
– en by å bo i

Tidspunkt er tirsdag 03 desember kl 18.30.

Lokalisasjon : Henrik Wergelansgate i Kristiansand, i det gamle lokalet til butikken Hobbyhimmelen. Utstillingslokalet er på ca 300 kvadratmeter og er rett ved busstoppet i Henrik Wergelansgate rett før krysset Kirkegata.

Vi har sitteplasser og vi serverer julegløgg og pepperkaker.
Arrangementet er gratis, det blir anledning å kjøpe bøker for de som måtte ønske det.Vi ønsker fotoklubber velkomne til utstilling og foredrag knyttet til utstillingen og bøkene. Vi holdert omvisning i utstillingene og vi vil holde foredrag knyttet til fotografiene, prosessene bak, litt om det å holde utstilling og det å utgi fotobok på eget forlag. Det blir rikelig anledning til å stille spørsmål.

To kristiansandsbaserte fotografer, Magne Geir Bøe og Oddvar Paulsen, har arbeidet med urbane endringsprosesser. Temaer som områdetransformasjon, levekår og bomiljø er sentrale. Utstillingen er kuratert.
Det er to separate utstillinger, men avholdes i samme lokale. Utstillingene er tydelig adskilte, men har tett relevans tematisk. Ifb med utstillingen er det også lansert to fotobøker, se under.

PS Det er gratis parkering etter kl 17 i Parkeringshuset i Gyldengården ved NAV.

Vi ønsker dere hjertelig velkomne til en førjuls fotokveld og en hyggelig treff for fotointeresserte på Sørlandet.

Fotobøker som presenteres:
Habitat (2019) av Magne Geir Bøe
Magne Geir Bøe har observert og fotografert tre ulike bydeler i Kristiansand. Bøes subjektive betraktninger sentrerer rundt spørsmål knyttet til det særegne ved bomiljøene. Hva former et bomiljø over tid, hvordan former beboere miljøet og vice versa? Ved å knytte fotografiene opp mot levekårsopplysninger, utfordrer han til refleksjon over egenart og endringer i urbane bomiljø.

Byen på vranga (2019) av Oddvar Paulsen.
Boka handler om den urbane endringen i kvadraturen i Kristiansand de siste 10 årene. Paulsen har betraktet og fotografert hva som skjer i en by når noe bygges, rives, venter på at noe kommer og endres. Han reflekterer og undrer seg over historier vi kanskje ikke legger merke til i det daglige. Sentralt i prosjektet er tilstedeværelse i øyeblikket. Boka består av foto og korte tekster.

Litt om Magne Geir Bøe:

Selvlært fotograf , arbeider til vanlig som lege, har deltatt i en rekke workshops .
Utstillinger:
2019- juli og august Separatutstilling av 7 bilder fra interiør Grønland kirke, Oslo,

2018 – mars:Separatutstilling, Radisson hotell Tromsø

2018 – januar: – Separatutstilling, Fotografiens hus, Oslo

2017-september , Separatutstilling, Galleri Oddvar Paulsen, Kristiansand
2016-september: separatutstilling, Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tidligere fotobokutgivelser.

Maria – med ustøe skritt mot voksenliv, september 2017 (eget forlag) ISBN 978-82-690871-0-9

Fotografier til jubileumsbok om Grønland kirke, Oslo, forlaget Press februar 2019, ISBN 978-82-328-0263-0

Litt om Oddvar Paulsen:

Utdannet grafiker, arbeidet med foto i mange år, har deltatt i en rekke workshops, har eget fotogalleri i Kristiansand med egne kunstfoto

Fotokonkurranser:
Utvalgt til å representer med 30 bilder fra ca 1000 innsendelser til verdensorganisasjonen CGAP 2010 og i 2012

Separatutstilling I Kristiansand kunsthall/Fotohuset galleri med prosjektet «And One Behind» sep/okt 2012

Separatutstilling i St.Petersburg/RachmaninovPhoto Gallery april/mai 2014

Separatutstilling Christiansansholm festning, Kristiansand juni 2015

Utstilling Kaperdagene, Farsund juli 2015

Utstillingen «NORD» i eget fotogalleri Kristiansand 2018

Fotografienen til boka «Underveis – fra mitt vindu» utkom november 2014

 Posted by at 13:53
Apr 042019
 

Vi oppfordrer folk til gi beskjed om de kommer – det er maks 20 personer som slipper inn i bygget.

https://www.facebook.com/events/2213385588977838/

Nomeland er ett av Agder Energis eldste kraftverk. Det er bygget i 1920/22 og de tre opprinnelige maskinene er fremdeles i drift (i tillegg til en ny fra 1994). Bygget ruver som et gammelt middelalderslott ved elvebredden.

Anlegget utnytter et fall på 20 meter i Otra og produserer ca. 170 000 000 kWh (170 GWh) strøm i året. Dette tilsvarer forbruket til ca. 8500 norske boliger.

Vi får anledning til å komme inn i bygget og kikke på både gammelt og nytt maskineri. Damanlegget er også verd en titt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Kristiansand er det raskest å kjøre RV 9 til Skarpengland, deretter 454 mot Vennesla, og så til venstre på FV 57 mot Røyknes. Kjøreturen fra Kristiansand tar ca. 40 min. Vi oppfordrer til å avtale felles kjøring.

NB! Parker på P-plassen til venstre like før brua over til kraftverket (ikke kjør fram til døra)

 

 

 Posted by at 15:04
Mar 132019
 

Olympus Norge kommer til Kristiansand onsdag 3. april med sin ambassadør og naturfotograf Kai Jensen.
Arrangementet finner sted i Japan Photos lokaler i Kristiansand, men om dette lokalet blir for lite (vi håper på det!) har Olympus et større lokale på hånden.
Starttidspunktet er ikke endelig bestemt, men klokken 18 er et godt utgangspunkt. Kommer tilbake med eksakt tidsangivelse så snart det er klart.
Arrangementet er to-delt, og vil inneholde en større del med foto og tanker om foto fra Kai Jensen, deretter en mindre seanse der fokus er på speilløse kamera (og Olympus spesielt må man anta). Det vil bli presentert utstyr.

Olympus ønsker en tilbakemelding på ca antall besøkende (med tanke på plassen).

Vennligst gå inn på Facebook og kryss av på “Skal” dersom du er interessert.
Frist 20/3.

 Posted by at 20:39